O Fabrike umenia – Fabrika umenia

Fabrika umenia

je kultúrno-komunitná platforma, ktorá v Partizánskom rozvíja umenie a kultúru. V projektoch hľadáme fúziu medzi kvalitnou umeleckou produkciou a oslovovaním komunity s dôrazom na jej budovanie a rast. Dôležité je pre nás prinášanie nových kultúrnych formátov, rovnako ako aj budovanie povedomia o hodnotách architektúry mesta. Organizujeme kultúrne podujatia pre verejnosť, pamiatkové sprevádzania, diskusie, vytvorili sme sprievodcu v tlačenej aj webovej podobe, sme inciátorom turisticko-informačnej kancelárie Baťa point. Najväčším projektom Fabriky umenia je revitalizácia jednej z budov bývalej baťovskej fabriky na kultúrno-komunitné centrum. Na tomto projekte spolupracujeme s organizáciou Spolka (participatívny prieskum) architektonickým štúdiom 2021 ale aj s miestnymi aktérmi a aktérkami.

 

Za dôležité spolupráce v predczádzajúcom období považujeme 1:1Workshop, pri ktorom vďaka o.z.Woven vznikol architektonický objekt Rampolýna v parku M.R.Štefánika; edukačné aktivity v oblasti architektúry v spolupráci s o.z. Tvory mesta; vystavenie výskumu SAV k hodnotám architektúry mesta Partizánske, či zapojenie sa do česko-slovenskej aktivity Dni architektúry.

 

Fabrika umenia je členom siete Bystriny a pridruženým členom siete Anténa.

 

Poslaním Fabriky umenia je budovať kultúrno-komunitný priestor v Partizánskom, ktorý podnieti a prispeje k rastu kultúry, mesta, regiónu, ale hlavne človeka ako takého.