Obchod ochrana osobných údajov – Fabrika umenia
gdpr1

12. Ochrana osobných údajov – Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia


12.1. Kupujúci je dotknutou osobou v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nazývané ďalej aj „nariadenie”) a pojmy kupujúci a dotknutá osoba sú pre účely VOP totožné a zameniteľné. Predávajúci je prevádzkovateľom v súlade so ZOOÚ a nariadením a pojmy Predávajúci a prevádzkovateľ osobných údajov sú pre účely VOP totožné a zameniteľné.

12.2. Predávajúci ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v súlade s § 19 a § 20 zákona (Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia), že:

12.2.1. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je spoločnosť Fabrika umenia, o. z., sídlo: Horská 1314/44, 958 06 Partizánske, IČO: 423 77 421, email: gdpr@fabrikaumenia.sk.

12.2.2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov sú: gdpr@fabrikaumenia.sk alebo Fabrika umenia, o. z., sídlo: Horská 1314/44, 958 06 Partizánske, IČO: 423 77 421.

12.2.3. Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

a) súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods.1 písm. a) ZOOÚ alebo čl. 6 ods. 1 a) nariadenia (ďalej len „spracovanie na základe súhlasu“) alebo

b) nevyhnutnosti ich spracovania na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona alebo čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ďalej len „spracovanie na základe zmluvy“) alebo

c) oprávneného záujmu predávajúceho podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (ďalej len „spracovanie na základe oprávneného záujmu“) alebo

d) nevyhnutnosti na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ alebo čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (ďalej len „spracovanie na základe plnenia zákonnej povinnosti“).

12.2.4. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané najmä za účelom:

a) realizácie plnení vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov a z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) na základe zmluvy;

b) marketingových aktivít na základe súhlasu kupujúceho alebo oprávneného záujmu predávajúceho;

c) informovania kupujúceho na základe oprávneného záujmu predávajúceho (napr. Zmena týchto VOP).

12.2.5. Osobné údaje sú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu a zaznamenávané na nevyhnutné účely, a to :

a) na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu služieb – právny základ spracovania je oprávnený záujem predávajúceho;

b) plnenie právnych povinností vyplývajúcich z právnych predpisov napr. zákon o účtovníctve, zákon o pridanej hodnote – ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži plnenie zákonnej povinnosti;

c) príprava, uzavretie a plnenie zmluvy so zákazníkom – dotknutou osobou. Splnenie a realizácia tejto zmluvy, ochrana právnych nárokov z tejto zmluvy, vnútorná evidencia a kontrola riadneho poskytovania zmluvy – právny základ spracovania je zmluva (spracovanie na základe zmluvy);

d) príprava, uzavretie a plnenie zmluvy v prospech tretej osoby. Osobné údaje tretej osoby, v ktorej prospech sa plní sú získané od kupujúceho, ktorý je zodpovedný za ich správnosť. Predávajúci dodáva tovar tretej osobe, v prospech ktorej bola kúpna zmluva uzavretá. Právny základ spracovania osobných údajov tretej osoby je oprávnený záujem predávajúceho na splnení zmluvy v prospech tretej osoby.

e) upozornenie kupujúceho emailom – pomoc kupujúcemu s nákupmi – funkcia segmentácia – na základe nákupov kupujúceho sú mu zasielané na e-mail obdobné ponuky na tovar aký kupujúci zvyčajne nakupuje. Môže ísť len o kupujúceho, ktorý je zaregistrovaný alebo poskytol prevádzkovateľovi svoj email alebo prejavil svoj súhlas na stránke prevádzkovateľa. Ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži zmluva (spracovanie na základe zmluvy) a oprávnený záujem predávajúceho. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ich spracovanie napomáha kupujúcemu k výberu tovaru a smeruje k uzatvoreniu zmluvy. Zo zasielania takéhoto emailu sa môže kupujúci kedykoľvek odhlásiť.

f) marketingové aktivity a newsletter – marketingová činnosť predávajúceho vo vzťahu ku kupujúcemu za účelom informovania o tovaroch, novinkách a predaji, vzdelávanie kupujúcich, informácie o zľavách, cielené reklamy, prispôsobené ponuky zobrazené na webe, vylepšenie služieb, vnútorné štatistiky a prehľady a pod. – ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži oprávnený záujem predávajúceho ako aj súhlas dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak ich spracovanie je na marketingové aktivity nevyhnutné. Ak sa kupujúci prihlási na odber newslettera, po prvom prihlásení dostane od prevádzkovateľa ešte jeden potvrdzujúci email. Z odberu newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť.

12.2.6. Pokiaľ dôjde k uchovaniu identifikačných a kontaktných údajov a údajov o objednávkach na základe oprávneného záujmu predávajúceho (bez súhlasu dotknutej osoby) je to za účelom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly. Oprávnenými záujmami predávajúceho sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb vyplývajúcich z uzavretých kúpnych zmlúv ako oprávnené záujmy predávajúceho.

12.2.7. Cookies – webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako sa tieto stránky používajú, môžu byť zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním tejto stránky súhlasí kupujúci s použitím súborov cookies, tento súhlas je možné odvolať. Viac informácií nájdete na https://www.merkurymarket.sk/cookies/ a tiež https://www.merkurymarket.sk/politika-skromia/. Oprávneným záujmom predávajúceho je tu vo väčšine prípadov efektívna ponuka pre dotknutú osobu. Menované údaje na tento účel môžu byť tiež obohatené pomocou analýzy a môžu z nich byť získavané odvodené údaje. Prevádzkovateľ upozorňuje, že neodsúhlasením používania cookies na stránke môže dôjsť k nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti webovej stránky.

12.2.8. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: zákazníci a obchodní partneri.

12.2.9. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. adresa sídla právnickej osoby (fakturačná adresa), adresa doručenia tovaru, e-mailová adresa subjektu, telefónne číslo subjektu, IČO a DIČ.

12.2.10. Pri používaní webových stránok obchodu sú automaticky sťahované dodatočné informácie (IP adresa zariadenia používateľa alebo externá IP adresa dodávateľa internetu, názov domény, druh prehliadača, čas prístupu, druh operačného systému). Všetky tieto údaje sú označované ako „ďalšie údaje”. Od zákazníkov môžu byť tiež zhromažďované navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť alebo iných činností vykonávaných v tomto obchode.

12.2.11. Prevádzkovateľ môže zhromažďovať IP adresy používateľov obchodu. IP adresa je číslo, pridelené počítaču návštevníka obchodu poskytovateľom internetových služieb. IP adresa poskytuje prístup k internetu. IP adresa je používaná prevádzkovateľom na diagnostiku technických problémov pripojenia na server, vytvárania štatistických analýz užitočných pre správu a zlepšovanie obchodu, a tiež na bezpečnostné účely, prípadne identifikáciu nežiaducich automatických súborov, ktoré spomaľujú prehliadanie obchodu.

12.2.12. Webová stránka poskytuje odkazy na iné stránky. Prevádzkovateľ neručí za zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa na ne vzťahujú. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ odporúča dotknutej osobe, aby sa po prechode na iné stránky pomocou linku na tomto e-shope, zoznámila so zásadami ochrany osobných údajov danej stránky.

12.2.14. Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
12.2.15. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom, online formulárom, telefonicky alebo osobne). V prípade plnenia zmluvy v prospech tretej osoby sú osobné údaje tretej osoby získané od kupujúceho rovnakými spôsobmi.

12.2.16. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania.

12.2.17. Osobné údaje fyzických aj právnických osôb sú spracovávané automatizovane a to aj vo forme profilovania, najmä za účelom optimalizácie webu, personalizácie obsahu a personalizácie ponúk kupujúcemu. Z profilovania pre dotknutú osobu nevyplývajú žiadne právne účinky ani nijak nebude ovplyvňovať jej situáciu. Profilovanie spočíva vo využívaní najmä informácií o produktoch, ktoré prehliadala dotknutá osoba a tiež o mieste bydliska dotknutej osoby k tomu, aby dotknutej osobe bola pripravená ponuka na mieru, ktorá jej bude zobrazená na webovej stránke alebo (v prípade ak takáto možnosť vyplýva zo súhlasu dotknutej osoby alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa) zaslaná e-mailom. Taktiež sa jedná o spracovanie údajov o zákazníkoch a ich využívanie pre posúdenie určitých informácií o zákazníkoch, najmä na analýzu alebo prognózu osobných preferencií a záujmov.

12.2.18. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@fabrikaumenia.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.