Všeobecné obchodné podmienky – Fabrika umenia
podmienky-mini

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu FABRIKA UMENIA

platné odo dňa 01.12.2020

Údaje predávajúceho:

Obchodné meno: Fabrika umenia, o. z.
Sídlo: Horská 1314/44, 958 06 Partizánske
IČO: 423 77 421
DIČ: 2120446658
Infolinka e-shop, odstúpenia od zmluvy, zrušenia objednávok, reklamácie: reklamacie@fabrikaumenia.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín

1. Úvodné ustanovenia.

1.1. Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ako „VOP“) sa upravujú a riadia vzťahy medzi Občianskym združením Fabrika umenia, IČO: 423 77 421, DIČ: 2120446658 (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.fabrikaumenia.sk podľa týchto VOP (ďalej len „kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“). Na kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia bodu 9 „Záručná doba“, bodov 4.6, 4.7, 4.8. – „Vrátenie Tovaru – odstúpenie od Kúpnej zmluvy“, bodu 8 – „Reklamačný poriadok” a bodu 10 – „Reklamácia” týchto Všeobecných obchodných podmienok . Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Výklad pojmov.

2.1. Kúpnou zmluvou je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.fabrikaumenia.sk uzavretá podľa Všeobecných obchodných podmienok (najmä čl. 3.2. VOP) on-line.

2.2. Tovarom sú produkty, ktoré môžu byť predmetom kúpnej zmluvy v súlade s VOP a nachádzajú sa pre nákup prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.fabrikaumenia.sk.

2.3. Kúpna cena je cena tovaru dohodnutá v kúpnej zmluve podľa týchto VOP. Ceny sú uvedené bez DPH, keďže predávajúci nie je platiteľom DPH. Ku kúpnej cene sa pripočítavajú poplatky za dopravu alebo poštovné v zmysle týchto VOP.

2.4. Reklamáciou je uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady tovaru.

3. Kúpna zmluva. Uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.1. Vyplnenie a odoslanie objednávky prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke internetového obchodu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný zadať všetky údaje vyžadované v objednávke (ďalej len ako „povinné údaje“), pričom sa jedná o údaje – meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa kupujúceho so všetkými v objednávke požadovanými údajmi, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, presná identifikácia objednávaného tovaru (v súlade s označením tovaru uvedeným na internetovej stránke – online katalógu), množstvo objednávaného tovaru, požadované miesto dodania, príp. ďalšie údaje v zmysle objednávky. V prípade, ak v objednávke neboli vyplnené povinné údaje, nepovažuje sa za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať.

3.2. Po úspešnom doručení objednávky kupujúceho predávajúci:

a) Odošle kupujúcemu e-mailom automaticky generované oznámenie o obdržaní objednávky označené ako „Potvrdenie o prijatí objednávky“, ktoré sumarizuje objednávku a poskytuje základné informácie o realizácii objednávky, vrátane pokynov na úhradu, ak objednávka ešte nebola uhradená. Toto oznámenie sa nepovažuje za Akceptáciu objednávky ani ju svojim obsahom alebo povahou nenahrádza a plní len informačné účely o tom, že objednávka kupujúceho bola doručená alebo zadaná do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho.

b) Po pripísaní a spárovaní platby kupujúceho odošle predávajúci kupujúcemu e-mailom oznámenie o obdržaní platby označené ako „Potvrdenie o prijatí platby a akceptácia objednávky“, ktoré slúži ako potvrdenie o tom, že sú splnené podmienky na to, aby začal proces realizácie plnenia objednávky v súlade s čl. 5.5. VOP. Tento e-mail sa považuje za Akceptáciu objednávky a prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Momentom odoslania tohto e-mailu sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú a medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

c) Po tom čo predávajúci pripraví objednávku na odoslanie alebo odovzdanie, odošle kupujúcemu e-mail označený ako „Vaša objednávka bola vybavená“. Po momente odoslania tohto e-mailu objednaný tovar prevezme príslušný prepravca, za účelom dodania na adresu kupujúceho, resp. je tovar pripravený na prevzatie na mieste dohodnutom ako miesto dodania – osobný odber a kupujúci ho môže prevziať počas otváracej doby predávajúceho, ktorá je zverejnená na jeho stránkach (ak je osobný odber umožnený).

3.3. Doručenou objednávkou je kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) predávajúcemu skôr, ako predávajúci uskutoční Akceptáciu objednávky kupujúceho, t. j. skôr ako predávajúci odošle kupujúcemu e-mail s Akceptáciou objednávky.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve a akosti v dodacej lehote, na určené miesto dodania v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie, prípadne odovzdať kupujúcemu ďalšie doklady určené právnymi predpismi.

4.2. Zobrazenie farieb tovaru vyobrazeného na internetovej stránke elektronického obchodu sa môže mierne odlišovať od dodávaného tovaru s ohľadom na technologický postup výrobcu pri výrobe, z dôvodu rozličnej kalibrácie/nastavenia zobrazovacích a snímacích zariadení a kvality poskytnutých obrazových záznamov od dodávateľov. Kupujúcemu môže byť dodaný len tovar vo farbe a/alebo farebnom odtieni, dizajne a materiálovom prevedení, v akom daný výrobok výrobca, dodávateľ alebo distribútor aktuálne vyrába a expeduje. Kupujúci berie na vedomie, že najmä tovar z prírodných materiálov, z materiálov pripomínajúcich prírodné materiály, zo štrukturovaných materiálov, tovar s abstraktnými alebo nepravidelnými vzormi sa môže mierne odlišovať od dodávaného tovaru vzhľadom na technologický postup výrobcu pri výrobe tovaru alebo pri výrobe materiálu, z ktorého je tovar vyrobený (napr. drevo, sklo, atď.), vzhľadom na reálne vlastnosti tovaru z prírodných materiálov alebo vzhľadom na nemožnosť zobrazenia celého vzoru pri abstraktných alebo nepravidelných vzoroch na internetovej stránke.

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho pri objednávkach všetkých tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne (napr. z dôvodu chyby v písaní). O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho, ktorý zaslal objednávku v súlade s čl. 3.1. VOP na tovar, ktorého cena bola uvedená chybne pred Akceptáciou objednávky podľa čl. 3.2. VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu objednávky, stornovať resp. zrušiť objednávku pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, ako aj v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení objednávky bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Pokiaľ zároveň s objednávkou tovaru došlo už k zaplateniu kúpnej ceny alebo zálohy, predávajúci je povinný príslušnú sumu vrátiť rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, a to do 14 dní od zrušenia alebo stornovania objednávky. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri voľbe iného spôsobu platby, najmä o informácii o účte, na ktorý má byť kúpna cena pri jej vrátení poukázaná. Predávajúci je oprávnený dohodnúť sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

4.4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, potvrdiť v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby prevzatie tovaru, zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a za podmienok určených kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami vrátane nákladov na dodanie tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu predávajúceho prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.5. Vrátenie tovaru – Odstúpenie od zmluvy

Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., kupujúci je oprávnený v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa bodu 4.4. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., najmä v prípade podľa písm. c), ak je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar je zhotovený na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre konkrétneho kupujúceho. Bez uvedenia dôvodu nie je oprávnený od zmluvy podľa tohto ustanovenia odstúpiť kupujúci, ktorý nie je považovaný za spotrebiteľa.

4.6. Písomné odstúpenie od zmluvy doručuje kupujúci na adresu: Fabrika umenia, Horská 1314/44, 958 06 Partizánske, alebo na e-mailovú adresu: reklamacie@fabrikaumenia.sk. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorý mu odovzdal predávajúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá kupujúci najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu alebo ak bude najneskôr v posledný deň lehoty odoslané na e-mailovú adresu: reklamacie@fabrikaumenia.sk

4.7. V odstúpení kupujúci uvedie svoje identifikačné údaje, číslo účtu alebo adresu pre vrátenie kúpnej ceny, číslo objednávky, dátum uskutočnenia nákupu, označenie tovaru, množstvo tovaru. Kupujúci bezodkladne zašle zakúpený tovar na adresu: Fabrika umenia, Horská 1314/44, 958 06 Partizánske, a to spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, záručným listom a daňovým dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť bez známok opotrebenia, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou inak je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zo strany kupujúceho zachovaná po celý čas držania tovaru. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša iba náklady na vrátenie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

4.9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa čl. 4.8. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predávajúcemu riadne a včas cenu uvedenú v Informácii o objednávke podľa čl. 3.2. písm. a) a náklady na doručenie tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase odoslania objednávky.

5.2. Všetky ceny na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.fabrikaumenia.sk sú uvedené bez DPH, keďže predávajúci nie je platcom DPH. Ceny nezahrňujú náklady na dodanie tovaru na inú adresu ako na výdajné miesto e-shopu (pokiaľ je možný odber na výdajnom mieste). Cena na úhradu je pre kupujúceho záväzná od momentu odoslania objednávky a bez jej uhradenia nebude možné odoslať kupujúcemu potvrdenie podľa čl. 3.2. písm. b), ktoré je nevyhnutné, aby sa začal proces realizácie objednávky podľa čl. 5.5. VOP. Uhradenie ceny neznamená Akceptáciu objednávky zo strany predávajúceho.

5.3. Kupujúci je oprávnený vybrať si z nasledovných možností platby za objednaný tovar:

– prevodný príkaz (na základa Informácie o objednávke)

5.4. Kúpna cena platená bezhotovostnou platbou online sa uhrádza vopred po odoslaní objednávky na základe podkladu pre platbu zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, najneskôr však do siedmich (7) dní od doručenia objednávky predávajúcemu. V prípade, že v stanovenej lehote nedôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet predávajúceho a to aj v prípade, ak dôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet predávajúceho neskôr ako v stanovenej lehote, predávajúci nie je povinný Akceptovať objednávku.

5.5. Realizácia objednávky začína až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy. Tovar nebude nikdy vydaný kupujúcemu skôr ako po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy.

5.6. Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim slúži ako daňový doklad a dodací list a je vždy priložená v balení tovaru.

6. Dodacie podmienky a lehoty:

6.1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.

6.2. Tovar dodá predávajúci kupujúcemu (zrealizuje objednávku) v lehote v súlade s týmito VOP. Predpokladaná lehota dodania tovaru je uvedená na internetovej stránke pri príslušnom tovare a je označená ako „Predpokladaná lehota dodania“. Pri určovaní predpokladanej lehoty dodania vychádza predávajúci z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov a povahy tovaru. Ak je pri príslušnom tovare uvedené, že tovar je „dostupný“, dodacia lehota pravdepodobne neprekročí predpokladanú lehotu dodania. Za predpokladaný termín dodania tovaru sa v zmysle týchto VOP považuje posledný deň predpokladanej lehoty dodania.

6.3. V prípade, ak si kupujúci zvolil ako Spôsob dopravy Dodanie kuriérom, predpokladaná lehota dodania tovaru sa automaticky predlžuje o 2-5 dní, pričom sa jedná o čas potrebný na logistiku spojenú s kuriérskou prepravou.

6.4. Konečný termín dodania tovaru sa môže vzhľadom na povahu alebo množstvo tovaru objednaného zákazníkmi v príslušnom období (napr. nárast v období vianočných sviatkov, počas akčných ponúk), dodacie a výrobné termíny a kapacity výrobcu alebo dovozcu v príslušnom období, ako aj iné okolnosti nezávislé od vôle predávajúceho (napr. núdzový stav v krajine, mimoriadna situácia v krajine dodania a pod.) oproti predpokladanému termínu dodania posunúť najviac o 10 pracovných dní. Zmena termínu dodania podľa tohto bodu sa nepovažuje za omeškanie na strane predávajúceho.

6.5. Pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovare určenom osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (tzv. tovar „na mieru“) sa predpokladaný termín dodania tovaru určuje individuálne. Na konečný termín dodania tovaru sa primerane vzťahuje čl. 6.4. týchto VOP.

6.7. V prípade tovaru, ktorý je na internetovej stránke označený ako „tovar na objednávku“ sú predpokladané lehoty dodania len orientačné a dodanie je možné až po doplnení tovaru. Tovar, ktorý je označený ako „nedostupný“ nie je možné nakúpiť cez internetový obchod v danom čase vôbec.

6.8. Ak predávajúci nemôže tovar dodať z dôvodu, že je objednaný tovar vypredaný, alebo ak nemôže zabezpečiť dodanie tovaru ani po uplynutí 10 pracovných dní po predpokladanom termíne dodania v súlade s čl. 6.4., môžu sa predávajúci a kupujúci dohodnúť aj na náhradnom plnení v rovnakej cene podľa výberu kupujúceho.

6.9. Ak nie je určené inak, dňom v rámci lehoty dodania sa rozumie len pracovný deň. Dodacia lehota plynie až od úplného zaplatenia kúpnej ceny a jej pripísania na účet predávajúceho.

6.10. Predávajúci vykoná dodávku tovaru, pri ktorej si kupujúci zvolil ako Spôsob dopravy Dodanie kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Kupujúci akceptuje poplatok za doručenie tovaru. V cene nie je zahrnutá prípadná vynáška zásielky.

6.11. V prípade objednávky tovaru s rôznou dodacou lehotou bude tovar kupujúcemu dodaný naraz v jednej preprave v rámci najdlhšej lehoty dodania. Ak kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je povinný doplniť svoju objednávku o tento údaj, pričom dodacie náklady, vo výške v akej sú uvedené v objednávke, budú účtované jednotlivo pri dodaní každého tovaru.

6.12. Za dodanie tovaru sa považuje dodanie objednaného tovaru na miesto uvedené kupujúcim v objednávke.

6.13. O priebehu vybavovania objednávky bude kupujúci vyrozumený e-mailovými správami.

6.14. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či originálny obal zásielky nie je porušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Podpisom protokolu o doručení tovaru kupujúci potvrdzuje, že zásielku preberá neporušenú. Pokiaľ zásielka pri preberaní vykazuje zjavné znaky poškodenia, kupujúci prevzatie zásielky odoprie.

7. Neprevzaté zásielky

7.1. V prípade, ak kupujúci poruší povinnosť prevziať dodaný tovar, má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody vo forme prepravného uhradeného predávajúcim prepravcom a tiež vo forme skladného vo výške 4 € s DPH za každý deň omeškania s prevzatím dodaného tovaru zo strany kupujúceho. Predávajúci zároveň po doručení neprevzatej zásielky upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronickej pošty kupujúceho so žiadosťou o informáciu o ďalšom postupe, ktorú je kupujúci povinný zaslať v lehote 5 dní. Pokiaľ kupujúci požiada o opätovné doručenie objednaného tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK. Zodpovednosť za vady

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list ak nebol vydaný samostatný záručný list.

8.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.3. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, chemického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8.4. Kupujúci má možnosť skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady ihneď. Pri prevzatí tovaru od dopravnej spoločnosti odporúčame tovar skontrolovať a v prípade zistenia zjavnej vady alebo poškodenia je potrebné vyžiadať a spísať zápis o škode s dopravcom. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru a to najmä:

a) rozdiel v množstve,

b) dodanie iného tovaru,

c) mechanické poškodenie,

d) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný, poškodený tovar a balenie, …),

e) chýbajúce príslušenstvo tovaru.

8.5. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.

8.6. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru

b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu – poskytnutá zľava z ceny tovaru,

c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

d) po prevzatí kupujúcim boli porušené ochranné plomby na tovare,

e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, resp. lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,

i) ide o vady a poškodenia spôsobené použitím iných komponentov než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, ako aj opravou či modifikáciou tovaru inými osobami než autorizovanými výrobcom, dodávateľom, resp. predávajúcim,

j) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

8.7. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

9. Záručná doba

9.1. Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa je 24 mesiacov.

9.2. Ak ide o použitú vec, platí záručná doba uvedená na výrobku, jeho obale alebo návode na použitie, najmenej však 12 mesiacov.

9.3. Pri veciach, určených na to, aby sa užívali dlhšiu dobu, môže záručná doba presahovať 24 mesiacov.

9.4. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

9.5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodnú podľa článku 9 ods. 9.2. týchto obchodných podmienok.

9.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10. Reklamácia

10.1. Reklamácia by mala byť kupujúcim pre rýchlosť vybavenia uplatnená u predávajúceho a to buď listom doručeným na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou doručenou na e-mailovú adresu elektronického obchodu predávajúceho reklamacie@fabrikaumenia.sk . Spolu s oznámením o uplatnení reklamácie je potrebné na adresu sídla, predávajúceho resp. e-mailom doručiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru, prípadne záručný list. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

Ďalej podľa pokynov predávajúceho kupujúci:

a) alebo odovzdá alebo doručí reklamovaný tovar, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti (príslušenstvo) predávajúcemu na sídlo alebo iné dohodnuté mieste;

b) alebo vyhotoví fotodokumentáciu vady a výrobku a doručí alebo odovzdá ju predávajúcemu na dohodnutej adrese alebo e-mailovej adrese, ak predávajúci nepožiadal o odovzdanie alebo doručenie tovaru podľa písm. a) tohto článku;

c) alebo umožní osobe poverenej predávajúcim odborné posúdenie reklamovanej vady na mieste, kde sa tovar nachádza, ak to požaduje predávajúci.

Kupujúci je povinný neodosielať ani nedoručovať reklamovaný tovar predávajúcemu, kým to predávajúci od kupujúceho výslovne nepožaduje, v súvislosti s predchádzaním vzniku nadbytočných nákladov na dopravu, ak fyzická prítomnosť reklamovaného tovaru nie je potrebná na posúdenie reklamácie.

V prípade, ak kupujúci neuplatní reklamáciu podľa tohto článku 10. VOP, reklamácia sa nepovažuje za riadnu a predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho doplnenie uplatnenia reklamácie. Do času riadneho doplnenia uplatnenia reklamácie doba na vybavenie reklamácie neplynie.

Kupujúci je povinný predávajúcemu poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú je pri vybavovaní reklamácie možno racionálne za účelom posúdenia reklamácie od kupujúceho očakávať.

10.2. Oznámenie o uplatnení reklamácie musí obsahovať popis vady tovaru, spôsob akým sa vada prejavuje a kontaktné údaje kupujúceho (e-mail, telefónne číslo, kontaktnú adresu), za účelom vyrozumenia kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie. Kupujúcemu, ktorý uplatňuje nároky z vád, odporúča pre rýchlosť predávajúci vyplniť formulár na uplatnenie reklamácie (dostupný na https://fabrikaumenia.sk/wp-content/uploads/2020/12/Odstupenie-od-zmluvy-1.pdf), v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje. V prípade nesprávne zadaných údajov zo strany kupujúceho predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

10.3. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe a v stanovenej lehote sa uplatnila u predávajúceho.

10.4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

10.5. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 10.4 druhá veta.

10.6. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.7. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

10.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.10. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Pri veciach predávaných so zľavou predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola zľava dojednaná.

11. Alternatívne riešenie sporov – ARS

11.1. Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

11.2. Povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň je povinný uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage (resp. http://ec.europa.eu/consumers/odr/), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

11.3. Subjekty – kontakty – medzi týmito subjektmi má spotrebiteľ právo voľby. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/, konkrétne na http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO 17331927

doručovacia adresa: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 82799 Bratislava 27, elektronická adresa: ars@soi.sk, adr@soi.sk,

názov subjektu (doručovacia adresa): Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, Bajkalská 2335/3, 05801 Poprad, IČO: 42088453

elektronická adresa: info@sospotrebitelov.sk.

11.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

12. Ochrana osobných údajov – Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia

12.1. Kupujúci je dotknutou osobou v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nazývané ďalej aj „nariadenie”) a pojmy kupujúci a dotknutá osoba sú pre účely VOP totožné a zameniteľné. Predávajúci je prevádzkovateľom v súlade so ZOOÚ a nariadením a pojmy Predávajúci a prevádzkovateľ osobných údajov sú pre účely VOP totožné a zameniteľné.

12.2. Predávajúci ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v súlade s § 19 a § 20 zákona (Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia), že:

12.2.1. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je spoločnosť Fabrika umenia, o. z., sídlo: Horská 1314/44, 958 06 Partizánske, IČO: 423 77 421, email: gdpr@fabrikaumenia.sk.

12.2.2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov sú: gdpr@fabrikaumenia.sk alebo Fabrika umenia, o. z., sídlo: Horská 1314/44, 958 06 Partizánske, IČO: 423 77 421.

12.2.3. Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

a) súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods.1 písm. a) ZOOÚ alebo čl. 6 ods. 1 a) nariadenia (ďalej len „spracovanie na základe súhlasu“) alebo

b) nevyhnutnosti ich spracovania na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona alebo čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ďalej len „spracovanie na základe zmluvy“) alebo

c) oprávneného záujmu predávajúceho podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (ďalej len „spracovanie na základe oprávneného záujmu“) alebo

d) nevyhnutnosti na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ alebo čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (ďalej len „spracovanie na základe plnenia zákonnej povinnosti“).

12.2.4. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané najmä za účelom:

a) realizácie plnení vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov a z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) na základe zmluvy;

b) marketingových aktivít na základe súhlasu kupujúceho alebo oprávneného záujmu predávajúceho;

c) informovania kupujúceho na základe oprávneného záujmu predávajúceho (napr. Zmena týchto VOP).

12.2.5. Osobné údaje sú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu a zaznamenávané na nevyhnutné účely, a to :

a) na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu služieb – právny základ spracovania je oprávnený záujem predávajúceho;

b) plnenie právnych povinností vyplývajúcich z právnych predpisov napr. zákon o účtovníctve, zákon o pridanej hodnote – ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži plnenie zákonnej povinnosti;

c) príprava, uzavretie a plnenie zmluvy so zákazníkom – dotknutou osobou. Splnenie a realizácia tejto zmluvy, ochrana právnych nárokov z tejto zmluvy, vnútorná evidencia a kontrola riadneho poskytovania zmluvy – právny základ spracovania je zmluva (spracovanie na základe zmluvy);

d) príprava, uzavretie a plnenie zmluvy v prospech tretej osoby. Osobné údaje tretej osoby, v ktorej prospech sa plní sú získané od kupujúceho, ktorý je zodpovedný za ich správnosť. Predávajúci dodáva tovar tretej osobe, v prospech ktorej bola kúpna zmluva uzavretá. Právny základ spracovania osobných údajov tretej osoby je oprávnený záujem predávajúceho na splnení zmluvy v prospech tretej osoby.

e) upozornenie kupujúceho emailom – pomoc kupujúcemu s nákupmi – funkcia segmentácia – na základe nákupov kupujúceho sú mu zasielané na e-mail obdobné ponuky na tovar aký kupujúci zvyčajne nakupuje. Môže ísť len o kupujúceho, ktorý je zaregistrovaný alebo poskytol prevádzkovateľovi svoj email alebo prejavil svoj súhlas na stránke prevádzkovateľa. Ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži zmluva (spracovanie na základe zmluvy) a oprávnený záujem predávajúceho. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ich spracovanie napomáha kupujúcemu k výberu tovaru a smeruje k uzatvoreniu zmluvy. Zo zasielania takéhoto emailu sa môže kupujúci kedykoľvek odhlásiť.

f) marketingové aktivity a newsletter – marketingová činnosť predávajúceho vo vzťahu ku kupujúcemu za účelom informovania o tovaroch, novinkách a predaji, vzdelávanie kupujúcich, informácie o zľavách, cielené reklamy, prispôsobené ponuky zobrazené na webe, vylepšenie služieb, vnútorné štatistiky a prehľady a pod. – ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži oprávnený záujem predávajúceho ako aj súhlas dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak ich spracovanie je na marketingové aktivity nevyhnutné. Ak sa kupujúci prihlási na odber newslettera, po prvom prihlásení dostane od prevádzkovateľa ešte jeden potvrdzujúci email. Z odberu newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť.

12.2.6. Pokiaľ dôjde k uchovaniu identifikačných a kontaktných údajov a údajov o objednávkach na základe oprávneného záujmu predávajúceho (bez súhlasu dotknutej osoby) je to za účelom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly. Oprávnenými záujmami predávajúceho sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb vyplývajúcich z uzavretých kúpnych zmlúv ako oprávnené záujmy predávajúceho.

12.2.7. Cookies – webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako sa tieto stránky používajú, môžu byť zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním tejto stránky súhlasí kupujúci s použitím súborov cookies, tento súhlas je možné odvolať. Viac informácií nájdete na https://www.merkurymarket.sk/cookies/ a tiež https://www.merkurymarket.sk/politika-skromia/. Oprávneným záujmom predávajúceho je tu vo väčšine prípadov efektívna ponuka pre dotknutú osobu. Menované údaje na tento účel môžu byť tiež obohatené pomocou analýzy a môžu z nich byť získavané odvodené údaje. Prevádzkovateľ upozorňuje, že neodsúhlasením používania cookies na stránke môže dôjsť k nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti webovej stránky.

12.2.8. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: zákazníci a obchodní partneri.

12.2.9. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. adresa sídla právnickej osoby (fakturačná adresa), adresa doručenia tovaru, e-mailová adresa subjektu, telefónne číslo subjektu, IČO a DIČ.

12.2.10. Pri používaní webových stránok obchodu sú automaticky sťahované dodatočné informácie (IP adresa zariadenia používateľa alebo externá IP adresa dodávateľa internetu, názov domény, druh prehliadača, čas prístupu, druh operačného systému). Všetky tieto údaje sú označované ako „ďalšie údaje”. Od zákazníkov môžu byť tiež zhromažďované navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť alebo iných činností vykonávaných v tomto obchode.

12.2.11. Prevádzkovateľ môže zhromažďovať IP adresy používateľov obchodu. IP adresa je číslo, pridelené počítaču návštevníka obchodu poskytovateľom internetových služieb. IP adresa poskytuje prístup k internetu. IP adresa je používaná prevádzkovateľom na diagnostiku technických problémov pripojenia na server, vytvárania štatistických analýz užitočných pre správu a zlepšovanie obchodu, a tiež na bezpečnostné účely, prípadne identifikáciu nežiaducich automatických súborov, ktoré spomaľujú prehliadanie obchodu.

12.2.12. Webová stránka poskytuje odkazy na iné stránky. Prevádzkovateľ neručí za zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa na ne vzťahujú. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ odporúča dotknutej osobe, aby sa po prechode na iné stránky pomocou linku na tomto e-shope, zoznámila so zásadami ochrany osobných údajov danej stránky.

12.2.13. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt:

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy):

Za rovnakým účelom ako v bode 12.2.3.

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

12.2.14. Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

12.2.15. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom, online formulárom, telefonicky alebo osobne). V prípade plnenia zmluvy v prospech tretej osoby sú osobné údaje tretej osoby získané od kupujúceho rovnakými spôsobmi.

12.2.16. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania.

12.2.17. Osobné údaje fyzických aj právnických osôb sú spracovávané automatizovane a to aj vo forme profilovania, najmä za účelom optimalizácie webu, personalizácie obsahu a personalizácie ponúk kupujúcemu. Z profilovania pre dotknutú osobu nevyplývajú žiadne právne účinky ani nijak nebude ovplyvňovať jej situáciu. Profilovanie spočíva vo využívaní najmä informácií o produktoch, ktoré prehliadala dotknutá osoba a tiež o mieste bydliska dotknutej osoby k tomu, aby dotknutej osobe bola pripravená ponuka na mieru, ktorá jej bude zobrazená na webovej stránke alebo (v prípade ak takáto možnosť vyplýva zo súhlasu dotknutej osoby alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa) zaslaná e-mailom. Taktiež sa jedná o spracovanie údajov o zákazníkoch a ich využívanie pre posúdenie určitých informácií o zákazníkoch, najmä na analýzu alebo prognózu osobných preferencií a záujmov.

12.2.18. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@fabrikaumenia.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene písomne dohodnuté inak.

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3. Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13.4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

13.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu uvedených všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená zverejnením ich zmien na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.6. Predaj a zásielka tovarov platí výlučne pre územie Slovenskej republiky.

Poučenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar s výnimkou prípadov podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. .

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak odovzdáte písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu alebo ak písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete najneskôr v posledný deň lehoty na e-mailovú adresu: reklamacie@fabrikaumenia.sk.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 10.12.2020